In AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

 

ogłaszamy termin naboru BIZNESPLANÓW w projekcie LUBELSKA KUŹNIA BIZNESU.

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej zawierający Biznesplan oraz wniosek o przyznanie środków finansowych w ramach wsparcia pomostowego należy złożyć w terminie od 16.10.2017 r. do 31.10.2017 r.

Dokumenty będzie można składać osobiście, w Biurze Projektu ul. Kołłątaja 3/13, 20-006 Lublin, w godzinach od 8:30 do 16:30 bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera. O terminie złożenia biznesplanu będzie decydować data jego wpływu.

Podstawowe wymagania formalne odnośnie przygotowania Biznesplanów:

  • Biznesplan należy złożyć w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał plus kopia lub dwa oryginały);
  • komplet dokumentów powinien być trwale spięty np. w skoroszycie z perforacją (otworami umożliwiającymi wpięcie skoroszytu do segregatora);
  • wszystkie pola w dokumentach powinny być wypełnione, w miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy” lub „0”;
  • dokumenty powinny być wypełnione elektronicznie, w języku polskim;
  • oryginały dokumentów powinny być podpisane czytelnie przez Uczestnika projektu, niebieskim długopisem;
  • oryginały dokumentów powinny być parafowane na każdej stronie, niebieskim długopisem;
  • za kopię dokumentów uważa się kserokopię oryginału lub dodatkowy oryginał dokumentu;
  • kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Uczestnika projektu lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…”, z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Uczestnika projektu i parafką na każdej ze stron, niebieskim długopisem;
  • powinny być załączone wszystkie wymagane załączniki.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć przy ubieganiu się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

–     biznesplan w wersji papierowej (2 egzemplarze);

–     dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie Uczestnika projektu;

–     dokumenty potwierdzające prawo do lokalu, w którym zarejestrowana/prowadzona będzie działalność gospodarcza /np. kopia przedwstępnej umowy/ umowa użyczenia lokalu;

–     kosztorys robót budowlanych, opis techniczny (jeżeli dotyczy);

–     oświadczenie o nieotrzymaniu w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach lub Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z kserokopiami zaświadczeń o pomocy de minimis wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

–     formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. poz. 311 z późn. zm.);

–     oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego;

–     inne dokumenty o ile wymaga tego specyfika realizacji danego projektu (np.: koncesje, pozwolenia, licencje itp.).

Uwaga! Uczestnik projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej co do zasady powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji.

zakres wymagań dotyczących biznes planu

zakres biznesplanu

formularz informacji ubieganie się o pomoc de minimis

wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

wniosek o przyznanie środków finansowych-wersja edytowalna

oświadczenie o pomocy de minimis-wersja edytowalna

oświadczenie o kwalifikowalności vat-wersja edytowalna

oświadczenie o zgodzie małżonka-wersja edytowalna

oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków-wersja edytowalna

 

Start typing and press Enter to search